ചിത്താരി കടപ്പുറത്ത് അജ്ഞാത മൃതദേഹം, പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട്, ചിത്താരി കടപ്പുറത്ത് കരക്കടിഞ്ഞ നിലയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി, 49 വയസ്സ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷന്റേതാണ് മൃതദേഹം, ഹൊസ്ദുർഗ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

ചിത്താരി കടപ്പുറത്ത് അജ്ഞാത മൃതദേഹം, പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട്, ചിത്താരി കടപ്പുറത്ത് കരക്കടിഞ്ഞ നിലയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി, 49 വയസ്സ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷന്റേതാണ് മൃതദേഹം, ഹൊസ്ദുർഗ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic