സൗദിയിൽ പെട്രോൾ വില രണ്ട് റിയാലിന് മുകളിലെത്തി

 ജിദ്ദ: സൗദിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് രണ്ട് റിയാലിന് മുകളിലെത്തി. 95 ഇനം പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 1.94 റിയാലിൽ നിന്ന് 2.04 ആയാണ് വർധിച്ചത്.


91 ഇനം പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 1.81 റിയാലിൽനിന്ന് 1.90 ആയും വർധിച്ചു. ഡീഡലിന് ലിറ്ററിന് 0.52 ഹലാലയാണ് വില. സൗദി അരാംകോയാണ് പുതുക്കിയ വില പ്രഖ്യാപിച്ചത്.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today