കോളിയടുക്കം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി അസുഖം മൂലം മരിച്ചു.

 കോളിയടുക്കം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി അസുഖം മൂലം മരിച്ചു.


കോളിയടുക്കം: അസുഖം മൂലം വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു. അണിഞ്ഞയിലെ മണിക്കുട്ടന്റെയും (ലോട്ടറി മണി) മോ നിഷയുടെയും മകൾ മാനസ (11)യാണ് മരിച്ചത്. കോളിയടുക്കം ജി.യു.പി കുളിലെ ആറാം തരം വിദ്യാർഥിനിയാ യിരുന്നു. കിഡ്നി തകരാറിലായതിനാൽ ഡയലിസിസ് ചെയ്തു വരികയായിരു ന്നു. സഹോദരങ്ങൾ: കിരൺ (കോളിയ ടുക്കം ജി.യു.പി സ്കൂൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി), മയൂരി (കോളിയടുക്കം ജി യു.പി രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി).


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today