കഞ്ചാവ്‌ ബീഡി വലിച്ചയാളെ കോടതി 4000 രൂപ പിഴയടക്കാന്‍ ശിക്ഷിച്ചു

 കഞ്ചാവ്‌ ബീഡി വലിച്ചയാളെ കോടതി 4000

രൂപ പിഴയടക്കാന്‍ ശിക്ഷിച്ചു


!


കാസര്‍കോട്‌: കഞ്ചാവ്‌ ബീഡി വലിച്ചയാളെ കോടതി 4000

രൂപ പിഴയടക്കാന്‍ ശിക്ഷിച്ചു. മുട്ടത്തൊടി തൈവളപ്പിലെ സു

ധീറിനെയാണ്‌ കാസര്‍കോട ജുഡിഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രട്ട(ഒന്ന്‌)

കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്‌. ചെങ്കള നാലാംമൈല്‍ ബസ്‌ വെയ്റ്റിങ്ങ്‌ ഷെഡിന്‌ സമീപത്ത്‌ കഞ്ചാവ്‌ ബീഡി വലിക്കുന്നതിനി

ടെ സുധീറിനെ പൊലീസ്‌ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുകയായിരു


ന്നു.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today