കിണറ്റില്‍ വീണു മരിച്ചു

 വെള്ളിക്കോത്ത്‌ : വെള്ളി

ക്കോത്ത്‌ സ്വദേശി കിണറ്റില്‍

വീണു മരിച്ചു. പള്ളത്തുങ്കാ

ലിലെ അശോകനാണ്‌ (52)

രിച്ചത്‌.


വിവരമറിഞ്ഞ്‌ അഗ്നിരക്ഷാ

സേനയെത്തി പുറത്തെടുത്ത

ശേഷം ജില്ലാശുപ്ര്തിയിലെ

ത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷി

ക്കാ


നായില്ല.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today