തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കുട്ടികൾ സ്‌കൂളിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കാസർകോട് ജില്ലാ കളക്ടർ,മഴ പെയ്താൽ അവധി നൽകണമെന്നത് തെറ്റായ ധാരണ

കാസർകോട് :മഴ പെയ്താൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകണമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്.  കുട്ടികൾ സ്‌കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഓരോ രക്ഷിതാവിന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും കടമയായിരിക്കണം. നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനാൽ എല്ലാ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ, പിടിഎ അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമായി സ്‌കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതമായി സ്‌കൂളിൽ എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അംഗവും വില്ലേജ് ഓഫീസറും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഇമ്പശേഖർ കെ ഐ എ എസ്
ജില്ലാ കളക്ടർ, 
കാസർകോട്
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today