പ്രശസ്ത കാർഡിയാക് തോറസിക് വസ്കുലാർ (ബൈപ്പാസ്)ശസ്ത്രക്രിയ ഡോകടറുടെ സേവനം കാസർകോട് അരമന ഹോസ്പിറ്റലിൽ, Contact:7902633633,

കാസർകോട് :പ്രശസ്ത കാർഡിയാക് തോറസിക് വസ്കുലാർ (ബൈപ്പാസ്)ശസ്ത്രക്രിയ ഡോകടറുടെ സേവനം കാസർകോട് അരമന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബൈപാസ് സർജറി, വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്, AV ഫിസ്റ്റുല, അയോട്ടിക് അനേരിസം, ASD, VSD ഡിവൈസ് ക്ലോഷർ, ബുക്കിങ്‌നായി വിളിക്കു ,04994230524,7902633633,9207230524
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today