ചട്ടഞ്ചാലിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

 ചട്ടഞ്ചാൽ:നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഒരാളെ മേൽപ്പറമ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഉത്തംദാസും സംഘവും അറസ്റ്റുചെയ്തു.


ചട്ടഞ്ചാൽ മിലൻ ഹോട്ടലിന് സമീപത്തുവെച്ച് പുത്തരി യടുക്കം ബി.കെ ഹൗസിൽ മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞി നെയാണ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്. നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാ ളിൽ നിന്നും നിരവധി പാക്കറ്റ് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പ ന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു


.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today