മുളിയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന മൂല നാരായണൻ നായർ അന്തരിച്ചു

 കാസർകോട് :മുളിയാർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ്, മുളിയാർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today