കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടും

 220kv ലൈനിലെ TRANSGRID ഷട്ട്ഡൗൺ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 11.09.2022 ഞായറാഴ്ച 8.30 മുതൽ 12.30 മണിക്കൂർ വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടും.


Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today