യുവതിയുടെ പിറകെ നടന്ന്‌ ശല്യപ്പെടുത്തിയതിന്‌ യു.പി സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസ്

 കുമ്പള: യുവതിയുടെ പിറകെ നടന്ന്‌ ശല്യപ്പെടുത്തിയ

തിന്‌ യു.പി സ്വദേശിക്കെതിരെ കുമ്പള പൊലീസ്‌ കേസെ

ടുത്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗുരുഷന്‍ കുമാറിനെതിരെയാ

ണ്‌ കേസ്‌. നായിക്കാപ്പ്‌ അനന്തപുരത്തെ യുവതിയുടെ

പിറകെ സ്ഥിരമായി നടന്ന്‌ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ്‌


രാതി.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today