വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ വീട്ടില്‍ നി ന്ന്‌ ഏഴുപവന്‍ സ്വര്‍ണാഭര ണങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നു

 ആദൂര്‍; വിവാഹത്തിനുള്ള

ഒരുക്കത്തിനിടെ വീട്ടില്‍ നി

ന്ന്‌ ഏഴുപവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണാഭര

ണങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നു.

പൊവ്വല്‍ കാട്ടിക്കാട്ടെ നബീ


വിവാഹ ഒരുദത്തിനിടെ വീട്ടില്‍

നിന്ന്‌ എഴുപവര്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കവര്‍ന്നു


സ സത്താറിന്റെ വീട്ടിലെ അ നടത്താനുള്ള ഒരുക്കം നട

ലമാരയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ ത്തുന്നതിനിടെയാണ്‌ മോഷ

ഭരണങ്ങളാണ്‌ മോഷണം പോ ണം നടന്നത്‌. ആദൂര്‍ പൊ

യത്‌. ഡിസംബര്‍ 18ന്‌ നബീ ലീസ്‌ കേസെടുത്ത്‌ അമ്പേ

സയുടെ മകളുടെ വിവാഹം


ഷണം തുടങ്ങി.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today