വീട്ടമ്മയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി

 പൈവളിഗെ: വീട്ടമ്മയെ തടഞ്ഞ്‌ നിര്‍ത്തി സ്ത്രീയടക്കം മു

ന്ന്‌ പേരെ മര്‍ദ്ദിച്ചതായി പരാതി. പൊയുത്തുബയലിലെ അ

ലീമ്മയെ കുമ്പള ജില്ലാ സഹകരണ ആസ്പ്രതിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ മകനെ സ്‌കൂളിലേക്ക്‌ കൊണ്ടു പോകു

മ്പോള്‍ ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു രണ്ട്‌ പേരും ചേര്‍ന്ന്‌ മര്‍ദ്ദിച്ചുവെ

ന്നാണ്‌ പരാ


തി.

Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today

Artic