ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ ആറാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കണം, മുഖ്യ മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് എൽ.പി.സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഉളിയത്തടുക്ക : ശിരിബാഗിലു ജി. ഡബ്ലിയു. എൽ.പി.സ്കൂൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പിടിഎയും,അധ്യാപകരും,കുട്ടികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന്
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് ഭീമ ഹരജി നൽകിയിരുന്നു.ആ ഹരജിയിന്മേൽ വളരെ നിരാശാജനകമായാണ് മറുപടി വന്നത്.
അതിന്മേൽ അഞ്ചാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതേ സ്കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു.
 105വർഷം പിന്നിട്ട ഈ സ്കൂൾ അപ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായി. അതിന്ന് വേണ്ടി നിരവധി സമരങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നിരാശ തന്നെയായിരുന്നു ഫലം. എല്ലാസൗകര്യവും കൂടിയ ഈ സ്കൂൾ എന്ത് കൊണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ബാ ക്കിയാവുന്നു. സർക്കാരിന്റെ കനിവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും നാട്ടുകാരും..
Previous Post Next Post
Kasaragod Today
Kasaragod Today